WORKSHOPS
WORKSHOPS
BEDRIJFSEVENEMENT
BEDRIJFSEVENEMENT
BRUIDSMAKE-UP / KAPSEL
BRUIDSMAKE-UP / KAPSEL
FOTOSHOOTS
FOTOSHOOTS
INDIVIDUEEL
INDIVIDUEEL
WORKSHOPS TIENERS
WORKSHOPS TIENERS
VISAGIE
VISAGIE
BEAUTYFEESTJE
BEAUTYFEESTJE
THEMA MAKE-UP
THEMA MAKE-UP
RIJPERE HUID
RIJPERE HUID
VOOR - EN NA FOTO'S
VOOR - EN NA FOTO'S
CV- PORTFOLIO
CV- PORTFOLIO

 

Voorwaarden Eyecatcher Dordrecht.

 

 

 

1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, welke tot stand komen via de website van www.eyecatcherdordrecht.nl.
2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als "Koper". Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de Koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze ook worden aangeduid als "Koper".
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder "schriftelijk" wordt in de algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het door de Koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Wet Koop Op Afstand
De wet "Wet Koop Op Afstand" is van toepassing op de Algemene Voorwaarden.

3. Aanbod en Overeenkomst
1. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt tot het doen van een aanbod. Eyecatcherdordrecht.nl is op geen enkele wijze hieraan gehouden, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Een aanbod van Koper als genoemd in artikel 3.1. wordt geacht te zijn gedaan in de volgende omstandigheden: 1. De Koper heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven per telefoon een bepaald product te willen ontvangen. 2. Een offerte is door Koper schriftelijk, dan wel per telefoon, akkoord bevonden en door Eyecatcherdordrecht.nl ontvangen ingeval door Eyecatcherdordrecht.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. 3. De Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daardoor geëigende invulscherm van de webwinkel en de desbetreffende data aan Eyecatcherdordrecht.nl elektronische weg verzonden.
3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een orderbevestiging is verstuurd vanuit Eyecatcherdordrecht.nl. Deze orderbevestiging kan worden verstuurd per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. In geval van bestelling via internet wordt een automatisch gegenereerde orderbevestigingsmail verzonden op het door Koper opgegeven e-mailadres. Koper is verantwoordelijk voor het juist opgegeven van dit e-mailadres. Deze overeenkomst kan tevens worden herroepen door Eyecatcherdordrecht nl in geval Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
4. Alle informatie die Eyecatcherdordrecht .nl presenteert, zoals afbeeldingen, productomschrijvingen, mondelingen mededelingen, opgaven of dergelijke informatie met betrekking tot informatievoering over producten en het aanbod, worden zo nauwkeurig mogelijk gepresenteerd. Eyecatcherdordrecht.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoedingen en/of ontbinding.

4. Betaling
1. Via de website kunnen consumenten gemakkelijk betalen per vooruitbetalen middels  vooraf overboeken.
2. Wanneer Eyecatcherdordrecht.nl om wat voor reden dan ook betalingen niet correct of onvolledig heeft ontvangen, behoudt  Eyecatcherdordrecht.nl het recht om de volledige bestelling niet uit te leveren. Koper is zelf verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van betalingen en betalingen volledig over te dragen aan Eyecatcherdordrecht .nl

 

3. Op alle door Eyecatcherdordrecht.nl uitgegeven facturen zijn deze algemene voorwaarde van toepassing. Het verschuldigde bedrag dient altijd binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien er na verstrijken van betalingstermijn niet betaald is door Koper, behoudt Eyecatcherdordrecht .nl het recht om de factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Eyecatcherdordrecht.nl. als gevolg van de niet nakoming door de Koper van dienst betalingsveplichtingen, heeft moeten maken.
4. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen is Eyecatcherdordrecht.nl bevoegd de desbetreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of verdere leveringen op te schorten tot het moment dat Koper aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. De betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

5. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in de valuta van het land van herkomst, in dit geval Euro's. De prijzen op de site beschrijven uitsluitend prijzen exclusief omzetbelasting, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
2. Koper is de prijs verschuldigd die Eyecatcherdordrecht.nl in haar bevestiging aan hem/haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd.
3. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zolang deze actie geldt.

6. Levering en leveringstijd
1. Eyecatcherdordrecht nl doet haar uiterste best om bestellingen op de door Koper opgegeven bezorgdatum te bezorgen. De levertijd bedraagt tussen de 1-3 werkdagen, wij behouden het recht met de uiterste levertermijn van 30 dagen. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Leveringen vinden uitsluitend plaats aan het door Koper opgegeven verzend- en/of bezorgadres. Koper is zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van deze gegevens.
3. Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Eyecatcherdordrecht.nl gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgelijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Eyecatcherdordrecht .nl van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Eyecatcherdordrecht .nl gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

7. Retourneren, herroeping, afkoelperiode en ruiling
1. De Koper kan binnen 14 dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen
2. Indien op aanvraag van de Koper een product speciaal voor deze Koper moet worden ingekocht vervalt het herroepingsrecht. De Koper is dan verplicht tot afname en betaling van het product.
3. Eventueel gemaakte verzendkosten bij retour zijn voor rekening van Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. In geval van ontbinding is Koper verplicht het ontvangen product binnen 14 dagen na de ontbinding aan Eyecatcherdordrecht.nl terug te zenden in de staat waarin Koper het gekochte heeft ontvangen.
5. Indien Koper gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht binnen de gestelde termijn van 14 dagen, dan draagt  Eyecatcherdordrecht .nl binnen 10 dagen zorg voor correcte terugbetaling van het door Koper aan Eyecatcherdordrecht .nl betaalde bedrag. Dit bedrag zal ten allen tijden worden ondersteund door bijbehorende creditnota welke naar het door Koper opgegeven e-mailadres wordt gezonden.

 

8. Overmacht
1. In geval van overmacht is Eyecatcherdordrecht.nl niet gehouden verplichtingen jegens Koper na te komen. Eyecatcherdordrecht .nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt elke omstandigheid verstaan, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

9. Privacybeleid
1. Deze website respecteert de privacy van alle gebruikers. Tevens draagt Eyecatcherdordrecht .nl er zorg voor dat alle persoonlijke informatie dat Koper verschaft aan Eyecatcherdordrecht.nl  vertrouwelijk wordt behandeld.
2. Eyecatcherdordrecht .nl gebruikt alleen gegevens  van Koper waar dit nodig is, bijvoorbeeld bij bestellingen. Gegevens van Koper worden uitsluitend gebruikt om bestellingen zo goed en spoedig mogelijk te laten verlopen. Gegevens van Koper zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij derden betrokken worden bij de bestelling. Derden zijn tevens verplicht om de vertrouwelijkheid van desbetreffende gegevens te respecteren.
3. Deze webwinkel zal Koper alleen om de volgende gegevens vragen bij eventuele bestellingen: naam, adres (factuuradres, afleveradres), e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Al deze gegevens zijn nodig om bestellingen uit te voeren. Als Koper genoemde gegevens aan Eyecatcherdordrecht .nl moet verstrekken, gebeurt dit in een beveiligde omgeving. Tevens zullen gegevens ook alleen in een beveiligde omgeving worden opgeslagen.
4. Alle gegevens van Koper zullen met respect worden behandeld. Eyecatcherdordrecht.nl waardeert het vertrouwen dat Koper in ons stelt. Daarom zal Eyecatcherdordrecht nl uiterst zorgvuldig met gegevens omgaan. Ten allen tijden worden gegevens beschermd en vertrouwelijk behandeld.